Általános szerződési feltételek szolgáltatók számára

módosítva: 2014.05.23. @ 19:15

Az avea.hu oldal üzemeltetője az Avea Média Kft. (2049. Diósd, Éva u. 8., Cg.13-09-169212, adószám: 13882677-2-13), továbbiakban Üzemeltető.

A felhasználási szabályzat az Üzemeltető azon feltételeit és magatartási szabályait tartalmazza, melyek elfogadásával Ön regisztrált, listázott szolgáltatója lehet a weboldal szolgáltatásainak.

Az avea.hu weboldal egy komplex információs rendszer, melyen keresztül szolgáltatók, szolgáltatás típusok kereshetők. Az avea.hu online adatbázisában lehetőséget biztosít a szolgáltatók számára, hogy szolgáltatásaival és cégadataival az avea.hu-n megjelenhessen.

A Szabályzatban szereplő feltételek elfogadásával együtt kijelenti, hogy valódi, hiteles és aktuális információt szolgáltat vállalkozásáról.

 1. A Szolgáltató ezúton nyilatkozatot tesz, valamint garantálja, hogy a hatályos magyar törvények és rendelkezések alapján jogosult az általa felsorolt szolgáltatások biztosítására. Rendelkezik az összes szükséges engedéllyel, mely ezen szolgáltatások értékesítéséhez és reklámozásához szükséges.
 2. A Szolgáltató/Felhasználó ezúton nyilatkozatot tesz, valamint garantálja, hogy az alábbi tevékenységeket nem végzi:
  • Nem végez, illetve nem segít elő olyan tevékenységet, mely a hatályos magyar törvényekkel illetve rendelkezésekkel ellentétes, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: illegális termékek értékesítése, export-import rendelkezések megsértése.
  • Harmadik személy megrágalmazása, személyiségi jogainak megsértése.
  • Harmadik személy jogainak megcsorbítása, beleértve, de nem kizárólagosan az intellektuális, üzleti, Szabályzat alapján átruházott jogokat.
 3. A Szolgáltató tevékenysége mindenben megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
 4. Elfogadja, hogy amennyiben a közölt adatok nem felelnek meg a fenti követelményeknek, az avea.hu jogosult a rendszer használatának megtagadására.
 5. Felelősséget vállal az általa kínált szolgáltatásokért és a megjelenített, felhasznált anyagokért, képekért.
 6. A rendszerbe történő regisztrációt követően az adatok valódiságának ellenőrzése után az avea.hu fenntartja a jogot, hogy felfüggessze, vagy megtagadja a szolgáltatást bármely Szolgáltatótól, aki:
  1. Olyan szolgáltatást értékesít, illetve olyan anyagot jelenít meg, amely illegális, vulgáris, obszcén, visszataszító, veszélyes, illetve más módon nem megfelelő
  2. Az általa értékesített szolgáltatásokra panaszok érkeznek, amelyek alkalmasak lehetnek az avea.hu hírnevének csorbítására
  3. A szolgáltatás bármely részének hibás működését okozza
  4. Hivatalos szervek (hatóságok, bíróságok) részéről eljárás indult ellene, illetve nyomozás tárgya lett.
  5. Egyéb más módon rontja az avea.hu üzleti hitelét.
 7. Kapcsolat
  • A Felhasználó az avea.hu munkatársaival az alábbi elérhetőségen tudja felvenni a kapcsolatot: Az avea.hu munkatársaival a kapcsolatfelvétel a Kapcsolat menün keresztül történik.
 8. Vélemények, értékelések kezelése
  • Az avea.hu a Szolgáltató sikeres üzleti tevékenységéért semmiféle felelősséget nem vállal.
  • Az avea.hu a Szolgáltatóról keletkezett vélemények és értékelések tartalmáért felelősséget nem vállal, viszont garantálja, hogy minden új felhasználótól érkező vélemény előzetes moderáción megy keresztül. Új felhasználóktól érkező vélemények és értékelések csak abban az esetben kerülhetnek ki a Szolgáltató profil oldalára ha azt vagy maga a Szolgáltató, vagy az Avea.hu az előzetes moderáció alapján jóváhagyja. Korábban már legalább egy jóváhagyott véleménnyel rendelkező felhasználók további véleményei előzetes móderáció nélkül is megjelenhetnek, de a Szolgáltató ezek felülvizsgálatát kérheti. A vitatott vélemények és értékelések eltávolíttatásához a Szolgáltatónak minden kétséget kizáróan bizonyítania kell, hogy az adott vélemény, vagy értékelés valótlan állításokat tartalmaz.
  • A szolgáltató az általa a regisztráció során megadott e-mail címre minden új vélemény érkezéséről értesítő üzenetet kap.
 9. Díjak
  1. Az avea.hu oldalon történő alap megjelenés ingyenes, és az oldal használatával semmilyen egyéb kötelezően fizetendő díj nem keletkezik a rendszert használó Szolgáltató számára.
  2. Az avea.hu ugyanakkor kizárólag opcionális jelleggel, prémium szolgáltatásokat nyújt a Szolgáltatók számára, ezek igénybevétele a Szolgáltatók számára fizetési kötelezettséggel jár.
  3. Az avea.hu ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a jövőben további prémium szolgáltatásokat vezessen be, ám ezen a szolgáltatások a bevezetése nyomán semmilyen körülmények között nem keletkezhet az új szolgáltatásokat igénybe venni NEM kívánó Szolgáltatók számára plusz költség, vagy kötelezően fizetendő díj.
 10. A Szabályzat hatálya:
  1. A Szabályzat határozatlan időre szól, mely a Szabályzat elfogadásakor lép hatályba. Bármely fél a Szabályzatot azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondhatja, melyről köteles a másik felet írásban (e- mail) a felmondás érvénybelépésének napját megelőzően értesíteni.
  2. A Szabályzat bármely fél részéről történő felmondása a Szolgáltató adatainak és adatlapjának azonnali eltávolítását vonja maga után az avea.hu oldalról.
  3. A Felhasználó/Szolgáltató tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja az elállás jogát, amennyiben az avea.hu a szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat feltételei szerint már megkezdte.
 11. A Szabályzat teljessége
  1. A Szolgáltató/Felhasználó által elfogadott jelen Szabályzat tartalmazza a Felek között e tárgyban létrejött teljes megállapodást, és így a korábbi esetleges írásbeli vagy szóbeli megállapodásokat érvényteleníti, illetve felváltja.
 12. Egyéb rendelkezések
  1. Az avea.hu fenntartja a jogot arra, hogy a Szabályzat részét vagy egészét, bármikor módosíthassa. A Felhasználót ebben az esetben 8 nappal korábban, hitelt érdemlő módon, a Felhasználó által megadott e-mail címen keresztül értesíti, és a változtatásokat feltünteti az adminisztrációs oldalon. Ha azt a Felhasználó nem fogadja el, jogosult a megállapodást felmondani azzal, hogy a megállapodás megszűnéséig a régi feltételek érvényesek.
  2. A szolgáltatással összefüggésben a Felek az egymás felé küldendő értesítéseket e-mail formájában teszik meg. A Felek ezen elektronikus úton történő értesítéseket joghatályosnak fogadják el azzal, hogy a Felek jogosultak kérni az elektronikus úton küldött értesítéseknek más, hagyományos módon (telefon, postai levél) való megerősítését is.
  3. A szerződő Felek jelen szolgáltatás során esetlegesen felmerülő vitákat elsősorban peren kívül, békés úton, tárgyalásokkal rendezik.
  4. A jelen Szabályzatban foglaltakat a Felek elolvasták, mindenben elfogadják.
  5. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv, valamint a 17/1999 (II.5) Kormány rendelet (A távollévők között kötött Szerződésekről).
  6. A testre szabott kiszolgálás érdekében az avea.hu a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
  7. A Felhasználók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az avea.hu technikai jellegű vagy reklámtartalmú üzenetet küldjön számukra. A Felhasználó kezdeményezheti az ilyen típusú üzenetek letiltását.